27/05/2020

Algemene leveringsvoorwaarden Gezonder België

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Gezonder België (hierna te noemen GB) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor GB eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van GB zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.
 1. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en GB de aanvaarding van het aanbod beiden akkoord hebben gegeven “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GB verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is GB bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. GB neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. GB zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van GB bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door GB in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GB.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van GB een wijziging in de uitvoering van de   overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is GB bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door GB aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij een eenmalige opdracht, dient de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium 40 % vooraf te voldoen, 60 % achteraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 3. Bij een opdracht die verspreid is over meerdere maanden, wordt er maandelijks gefactureerd.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim GB is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 5. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van GB dan geeft Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd indien anders benoemd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van GB opgeschort. In dat geval is GB verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan GB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van GB kan worden gevergd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Belgisch recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van GB beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. GB is niet aansprakelijk wanneer de besparing van verzuimkosten lager zijn dan de prognose voorspelde.
 3. GB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat

Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk GB, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

 1. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op GB geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 2. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als GB niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

GB behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van GB kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient GB de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen GB en Opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening Opdrachtgever.

Artikel 16 Alle rechten voorbehouden

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de gegevens van onze programma’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezonder België.

Artikel 17 Slotbepaling

 1. GB is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GB .